Destiny and Luck

Stars Name Cross Reference Table
Destinyandluck.com Chinese Stars Name Emperor's Stargate English Stars Name *
Di Jie Punishment
Di Kong The Void
Hong Luan The Lover
Hou Xing Fire
Hua Ji The Obstuction Catalyst
Hua Ke The Fame Catalyst
Hua Lu The Wealth Catalyst
Hua Quan The Power Catalyst
Ju Men The Messenger
Lian Zhen Crimson
Ling Xing Bell
Lu Cun Completion
Po Jun The Pioneer
Qi Sha The General
Qing Yang The Ram
Tai Yang The Sun
Tai Yin The Moon
Tan Lang Opportunity
Tian Fu The Vault
Tian Ji Intelligence
Tian Kui Stardust
Tian Liang The Scholar
Tian Ma The Winged Horse
Tian Tong The Waif
Tian Xi Happiness
Tian Xiang The Mirror
Tian Xing Opposition
Tian Yao Encounter
Tian Yue Delight
Tou Luo The Spinning Top
Wen Chang The Literary Minster
Wen Qu The Arts Minister
Wu Qu The Commander
You Bi Right Minister
Zi Wei The Emperor
Zou Fu Left Minister
* Cheung, K. Y. & Harteam, A. (2001). The Emperor's Stargate. CA: Blue Dolphin Publishing, Inc.

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: